• МАШИНА ЗА МЕХАНИЗИРАНЕ БРАНЕТО НА МАСЛОДАЙНА РОЗА С ПНЕВМАТИЧНО ОТКЪСВАНЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ

  Mechanization in Agriculture, Vol. 61 (2015), Issue 1, pg(s) 19-21

  При отглеждането на маслодайна роза единственият етап в технологичния процес, в който и в наши дни всички дейности продължават да се извършва ръчно, е прибирането на розовия цвят.

  В разработката е представено техническо решение, което комплексно да реши проблемите, свързани с условията на труд на берачите и производителността на труда на технологичната операция, чрез реализиране на пневматично откъсване на розовия цвят и транспортиране в редовете на розовите насаждения на берачите и събраната от тях продукция.
  По заявка на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н.Пушкаров“ – София в Патентното ведомство на РБ е регистрирана като полезен модел „Машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза” (свидетелство за регистрация №1855 от 01.04.2014 г.).

 • Механизация на земеделието

  OPTIMIZATION OF A SYSTEM FOR DRAFT-POSITIONAL CONTROL OF MOUNTED AGRICULTURAL IMPLEMENT

  Mechanization in Agriculture, Vol. 59 (2013), Issue 2, pg(s) 3-6

  The three-point linkage of Bulgarian middle power wheeled tractors "Bolgar" is equipped with a control system that allows only draft or positional control of mounted implement, which limits the effective use of tractors in the agricultural production.

  The article presents results of a study on optimization of the parameters of a control system that provides mixed adjustment. Different variants of new develop lever mechanism which sums the control signals for draft and positional adjustment were analyzed and the most appropriate for practical realization was chosen. Experimental verification was carried out in field conditions, which confirmed the improved functional properties of the optimized design solution and appropriateness for implementation in agricultural practice