ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

  • 1 Институт по почвозноние, агротехнологии и защита на растенията, ”Н.Пушкаров”, София, България

Abstract

Правоспособност за работа с трактори, земеделска и горска техника Анализирани са основни нормативните документи, регламентиращи придобиването на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Разгледана е системата за обучение и провеждане на изпити, направените промени през годините и степента на съответствие с изискванията за развитие на отрасъла.

На тази база са направени препоръки за подобряване на нормативната база, с цел повишаване на равнището на подготовка на кадрите за земеделското производство.

Keywords

Article full text

Download PDF