МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ МАШИНИ ПРИ ПРИБИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

  • 1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията «Н.Пушкаров», София, България

Abstract

Производствените процеси в растениевъдството се осъществяват при взаимодействието между организационно свързани съвкупности от мобилни, стационарни и обслужващи единици. Ефективното използуване на скъпоструващата и високопроизводителна прибираща техника е пряко свързано със синхронизацията на работата им .

В разработката е предложен математически модел за оптимизиране на взаимодействието между производсвените и обслужващите машини в съвместната им работа при прибиране на зърнено-житни култури.

За оптимизация на съотношението между основните и обслужващи машини е използван критерият минимум на загубите от престои.

Keywords

Article full text

Download PDF