МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАКТОРИ

  • 1 ИПАЗР „Н.Пушкаров”, гр.София. България

Abstract

Направен е анализ на състоянието на тракторния парк в страната, условията за поддържането му в работоспособно състояние и нормативната база за оценка на риска в ремонтнообслужващите дейности, Предложен е методически подход за оценка на риска при техническо обслужване и ремонт на трактори, отчитащ многообразието от форми и дейности извършвани при този вид работи.

Keywords

Article full text

Download PDF