АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА АГРАРНАТА НАУКА

  • 1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София, България

Abstract

This paper present some of the current problems of theory and practice of agricultural science.

Keywords

Article full text

Download PDF