ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА – РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • 1 Дирекция „Наука, образование и иновации“ МЗХ, София, България
  • 2 Институт по почвозноние, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров”, София, България

Abstract

Разгледани са промените в развитието на нормативни документите регламентиращи придобиването на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, както и тези в системата за обучение. Анализирано е съответствието им с изискванията и темповете на модернизация на отрасъла.

Направени са изводи и конкретни препоръки за повишаване на равнището на подготовка на кадрите за земеделското производство.

Keywords

Article full text

Download PDF