ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗЪРНЕНИ СМЕСИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА МЕХАНИЧНИ СЕПАРАТОРИ – II ЧАСТ

  • 1 Русенски университет, Русе, България

Abstract

Ситата, като механични сепаратори са основно средство за разделяне по размери на зърнени смеси, които подлежат на почистване или сортиране. Обикновено се използват сита с плоска работна повърхнина и колебателно движение.
Независимо от конструкцията им обаче процеса на разделяне има вероятностен характер и по дължина на сепариращите органи се описва най-точно с експоненциална зависимост.
Сепариращата способност, респ. качеството на работа на механичните сепаратори се характеризират съответно от коефициента на сепарация (µ(x)) и пълнотата (ефекта) на разделяне (ε). Всяка от тези характеристики зависи от множество фактори, но е установено, че най-силно се влияят от дължината на сепариращия орган. По своята същност коефициентът изразява вероятността за пресяване на една отделна зърнена частица през участък с дължина единица. Промяната в коефициента на сепарация при сепаратори с равни работни площи не е задължително да води до промяна в качеството им на работа. Това може да се обясни с факта, че при равни други условия на работа промяната на дължината не променя площта им, а това означава постоянно специфичното натоварване и съответно еднакъв ефект на разделяне. От тази гледна точка следва коефициента на сепарация и ефекта на разделяне да бъдат обосновавани на база на конструктивните параметри на сепаратора, от които зависи неговата работна площ.

Keywords

Article full text

Download PDF