ВЕРОЯТНОСТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЕРВИЗ НА САМОХОДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

  • 1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“, гр. София, България

Abstract

Анализирано е влиянието на параметрите на законите на разпределение на отработката до отказ (ресурса) на елементите върху параметъра и характеристиката на потока на отказите за рекурентен поток със закъснение и за общ поток на отказите и са установени областите на тяхното влияние На тази база е предложен е общ непараметричен подход за определяне на параметъра и характеристиката на потока на отказите на елементите на машините при рекурентен поток, рекурентен поток със закъснение и общ рекурентен поток и основан на него метод за определяне на необходимите резервни елементи за поддържане на работоспособността на самоходна земеделска техника .

Keywords

Article full text

Download PDF