Table of Contents

 • RESULTS OF RESEARCH AUTOMATED INSTALLATION FOR DEFINITION OF GEOMETRICAL PARAMETERS POTATO TUBERS BASED ON VISION SYSTEMS

  pg(s) 7-10

  В статье рассматриваются принцип работы, методика и результаты экспериментальных исследований автоматизированной установки для определения геометрических параметров клубней картофеля на базе системы технического зрения с использованием программного обеспечения LabVIEW и Vision Assistant. Установка обеспечивает повышение производительности и точности процесса измерения геометрических размеров и определения коэффициентов формы клубней картофеля. Принцип работы автоматизированной установки основан на бесконтактном методе измерение длины и ширины, площади и периметра продольного сечения клубня картофеля, а также вычисление значений коэффициентов формы и сравнивание их с допустимыми пределами колебания измеренных параметров.

 • МЕТОДИКА ЗА ПОЛСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВИТЕ

  pg(s) 11-14

  Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси, протичащи в продължение на хиляди години (за 100-150години се образува почвен слой с дебелина около 1cm). Стопанското значение на почвата се определя от нейната обобщена характеристика плодородие, което представлява способността ѝ да снабдява растенията с необходимите хранителни вещества, вода и въздух. Плодородието на почвата зависи от нейното състояние, което количествено се изразява чрез свойствата ѝ порьозност, плътност и влажност. Изменението на тези свойства се дължи на структурния ѝ строеж и на въздействията на които тя е подложена. В резултат от прилагането на съвременното интензивно земеделие, при което земеделските земи повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация почвите деградират, което се отразява неблагоприятно както на техните свойства,така и на отглежданите на тях култури.

  За изследване на сложни обекти, каквато се явява и почвата е целесъобразно да се прилагат принципите и методите от теорията на експеримента. Правилното им прилагане дава възможност да се получи картина на процесите и явленията, които протичат в почвата много близка до реалната.

 • INFLUENCE THE SERVICE LIFE OF THE COMBINE HARVESTERS FOR THEIR PERFORMANCE

  pg(s) 15-17

  The purpose is improving the efficiency of the harvesting processes by the used combine harvesters; studying the dependence of the efficiency of the seasonal developments, price and useful life. The methodological basis of research is the account of combine’s life in determining the direct operating costs per one working hours.
  The determination of depreciation for a certain period of the combine’s operation is proposed to exercise with the actual value of the reduction of its market (residual) value for this period. The model is developed and the cost of harvesting, depending on the market value, the technical condition and the planned annual loading harvester is calculated. Analysis of expected costs compared with the cost of grain harvesting would assess the economic risks acquiring combine harvester.

 • ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ДВИЖЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

  pg(s) 18-21

  Если оценивать условия равновесия МТА в продольно-вертикальной плоскости без учета параметров α, β и δ, то теоретически условие λd ≥ 0,2 может быть достигнуто. Но в реальных условиях эксплуатации при наличии углов α, β и δ это условие может оказаться невыполнимым, в результате чего тот или иной МТА будет неуправляемым.

  Расчетами установлено, что при непрямолинейном перемещении МТА по пути, наклоненному к горизонту на 12o, будет управляем только тогда, когда угол поворота управляемых колес трактора не превысит 9o. За пределами диапазона β = 0…9o устойчивость движения агрегата не удается повысить даже балластированием переднего моста энергетического средства.

  При рабочем движении пахотного агрегата по наклонному участку его управляемость сохраняется, если угол поворота управляемых колес трактора не превышает 11o.