CONSERVING OF THE RESOURCES

Study of operational properties of motor biofuels

 • 1 State Agrarian University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
 • 2 Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

Abstract

The purpose of this publication is to analyse the impact of different composition of motor biofuel mixtures on their performance properties. The use of alcohols as an additive to gasoline has a number of advantages; in particular, it reduces the amount of carbon monoxide and nitrogen emissions, as well as emissions of carcinogenic compounds. The use of biofuels will improve environmental and energy security. However, there are a number of disadvantages of such fuels, so the search for solutions to problematic issues when using biofuels with the addition of ethyl alcohol is relevant.

Keywords

References

 1. Neoureddini H., Teoh B.C., Davis Clements L. Viscosities of Vegetable Oils and Fatty Acids / H. Neoureddini, B.C. Teoh, L. Davis Clements // Journal of the American Oil Chemists’ Society. – 1992. - Vol, 69. - № 12. – Р. 189-191.
 2. Semenov V.H. (2006) Harmonizatsiia natsionalnoho standartu na biodyzelne palyvo do yevropeiskoho ta amerykanskoho standartiv / V.H. Semenov // Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Problemy khimmotolohii» / 15-19 travnia 2006 r. - K.: Knyzhkove vyd-vo NAU, 2006. - pp. 119-121.
 3. Boychenko S.V., Ivanov S.V., Burlaka V.G. (2005) Motornye topliva i masladlya sovremennoy tekhniki : monografiya / S.V. Boychenko, S.V. Ivanov, V.G. Burlaka. – K.: NAU, 2005. – 216p.
 4. Marchenko V., Sinko V. (2005) Efektyvnist ta dotsilnist vykorystannia biodyzelnoho palyva v Ukraini / V. Marchenko, V. Sinko // Propozytsiia. – 2005. - № 10. – pp. 36-39.
 5. Sclear P., Erhan T., Melnic Iu. Algoritm of the calculation of the bioenergetic installation. În: World Egergy System Conference. Italy – Torino, 2006. – p.126.
 6. Sclear P., Melnic Iu., Bejan M. Energeticheskoe ispolizovanie biomasy v selihozproizvodstve Moldovy: Agricultura Moldovei, №11-12. - Chişinău 2012 – pp.18-22.
 7. Kyrylenko I.H. (2010) Formuvannia rynku ukrainskoho biopalyva: peredumovy, perspektyvy, stratehiia / I.H. Kyrylenko, V.V. Demianchuk, B.V. Andriushchenko // Ekonomika APK. – 2010. - № 4. – P. 62.
 8. Melnyk N.V. (2010) Pro vykorystannia pervynnykh dzherel enerhii / N.V. Melnyk // Ekonomika APK. – 2010. - № 1. – P. 152.
 9. Kaletnik H.M. (2013) Biopalyvo: prodovolcha, enerhetychna ta ekolohichna bezpeka Ukrainy [Tekst] / H. M. Kaletnik // Bioenerhetyka = Bioenergy: Vseukrainskyi naukovovyrobnychyi zhurnal. - 2013. - № 2. - pp. 12-14.
 10. Popp J., Lakner Z., Harangi-Rákos M., Fári M.: The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 32, pp. 559-578. (2014).
 11. Bozhydarnik T.V., Tkachuk V.V., RechunO.Yu. (2014) Problemy i perspektyvy formuvannia i rozvytku rynku biopalyv v Ukraini // Ekonomichnyi chasopys – ХХІ. – 2014. – P. 45-48.
 12. DSTU 8696:2016 Palyvo alternatyvne dla banzybovych dvyhuniv. – К.: SE «UkrNDNTS». – 15 p.

Article full text

Download PDF