CONSERVING OF THE RESOURCES

Technological and technological support as the main factor of sustainability development of agro-industrial production

 • 1 NSC “IAEE” of the NAAS of Ukraine

Abstract

Creation of prerequisites for increasing the efficiency of crop production through the innovation development of the industry on the basis of knowledge-intensive technologies and technology and their compliance with the conditions of conducting agrarian business. Monographic, economic-mathematical, graph-analytical, system engineering. It was established that the main reserve for improving the efficiency of agricultural production is the innovative development of the industry on the basis of resource-saving technologies and technology of the new generation. It is determined that the characteristic feature of the modern period of development of agricultural production is the need to ensure the continuity and rhythm of production processes, their adaptability to changing natural and climatic conditions, increase resource – and energy efficiency due to technical and operational-technological characteristics of the technology, its universalization. Requirements for the development of the material and technical base of the agrarian sector of the Ukrainian economy are determined. The general direction of the development of the technical and technological base of agricultural production should be the creation and production of universal machines equipped with automation tools that are easy to adapt to the specific production conditions and requirements of agrotechnics, and ensure the implementation of technological processes in the established agricultural machinery with the minimum possible costs of energy resources for the production of safe food products.

Keywords

References

 1. Sytnyk V. P. Realizatsiia derzhavnoi tekhnichnoi polityky z pereosnashchennia mashynno-traktornoho parku. Visnyk ahrarnoi nauky. 2008. № 8. pp. 5-11.
 2. Hrytsyshyn M. I., Hukov Y. S., Sydorchuk O. V. Tekhniko-tekhnolohichne pereosnashchennia silskohospodarskoho vyrobnytstva. Visnyk ahrarnoi nauky. 2007. № 12. pp. 46-49.
 3. Adamchuk V. V., Hrytsyshyn M. I. Formuvannia i rozvytok rynku silskohospodarskoi tekhniky v Ukraini. Visnyk ahrarnoi nauky. 2013. № 7. pp. 5-9.
 4. Pohoreli L. V. Povishenye ekspluatatsyonnoi tekhnolohycheskoi effektyvnosty selskokhoziaistvennoi tekhnyky. K.: Tekhnyka, 1990. 176 p.
 5. Shebanin V. S. Systema onovlennia i rozvytok resursnoho potentsialu silskoho hospodarstva. K.: NNTs IAE, 2005. 276 p.
 6. Formuvannia rynkiv materialnykh resursiv APK / za red. G. M. Pidlisetskoho. K.: IAE, 2001. pp. 198-225.
 7. Hukov Ya. S., Hrytsishyn M. Y. Formyrovanye y razvytye materyalno-tekhnycheskoi bazy APK Ukrayni. Materyali 7-y mezhdunarodnoi konferentsyy ynstytutov selskokhoziaistvennoi ynzheneryy stran Tsentralnoi y Vostochnoi Evropы (SEE Ag Eng). Mynsk, 2011. pp. 33-37.
 8. Nova stratehiia vyrobnytstva zernovykh ta oliinykh kultur v Ukraini. / V. F. Petrychenko, M. D. Bezuhlyi, V. M. Zhuk, O. O. Ivashchenko. K.: Ahrar. nauka, 2012. 48 p.
 9. Sabluk P. T., Mohylova M. M. Tsinovyi parytet v APK yak ekonomichna osnova tekhniko-tekhnolohichnoho pereosnashchennia silskohospodarskoho vyrobnytstva. Tekhnikotekhnolohichni aspekty rozvytku ta yprobuvannia novoi tekhniky i tekhnolohii dlia silskoho hospodarstva Ukrainy: zb. nauk. prats UkrNDIPVT im. Leonida Pohoriloho. Doslidnytske, 2014. Vyp. 18 (32). pp. 29-38.
 10. Sytnyk V. P. Transformatsiia APK Ukrainy v rynkovi umovy. K.: IAE, 2002. 518 p.

Article full text

Download PDF