• DETERMINING VOLUMETRIC DISPLACEMENT OF EXTERNAL GEAR PUMPS

    Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, Vol. 60 (2014), Issue 7, pg(s) 16-19

    в настоящата работа са представени редица методи за пресмятане на работния обем и теоретичния дебит на зъбни помпи с външно еволвентно зацепване. Разгледани са зависимостите, предложени от различни автори за определяне на тези показатели, като е извършено сравнително изследване на точността при определяне на работния обем за конкретна зъбна хидравлична машина, за която опитно са дешифрирани геометричните параметри. Резултатите показват значително отклонение от дадената заводска стойност на работния обем, като в някои случаи това отклонение надвишава 25%.