The impact of technogenic accidents on the security environment

 • 1 Land Forces Faculty - “Vasil Levski” NMU – V. Tarnovo, Republic of Bulgaria

Abstract

The situation changes in territory of our country lead to change in nature and importance of security factors and threats. Threats of technogenic nature for national security were analyzed. The factors for risk assessment of the impact of anthropogenic accidents on the security environment are presented.

Keywords

References

 1. Пъдарев Н. И., Антропогенни аварии и катастрофи. ПИК, В.Т. 2016.
 2. Dolchinkov, N., N. Nichev, Characteristics of radiation. Revista. Sibiu. Rumania. no.2 (82). 2016.
 3. Димитров, Б. К., Аспекти на ЯХБЗ при защитата на критичната инфраструктура. Сборник „Доклади от годишна научна конференция на НВУ „В. Левски”. Том 11. 2015. стр. 155 – 162.
 4. Димитров, Б. К., Анализ на автоматизираните информационни системи за непрекъснат контрол на гама фона в Република България. Сборник доклади от годишна научна конференция в НВУ „Васил Левски”. том 4. 2017. стр.126 -133
 5. Лилов, И., Ж. Жеков, Г. Баев, Логистични методи и средства за сателитен мониторинг на околната среда. Международна научно-техническа конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“. В. Т. 2015.
 6. Padarev, N., Analysis of the Relation Between Climate Changes and Security Area, International Conference KnowledgeBased Organization, Vol. XXIV. ISSN 1843-682X. Sibiu. Rom. 2018. (pp 169-173)
 7. Стратегия за национална сигурност на САЩ. 2006.
 8. Стратегия за национална сигурност на България. 2011.
 9. Среда за сигурност - рискове и заплахи за националната сигурност (2010) – Годишният доклад на Държавна агенция „ Национална сигурност " за състоянието на националната сигурност за 2010г.
 10. Владимиров В. А., В. И. Измалков, А.В. Измалков, Радиационная и химическая безопасность населения. Москва. Деловой Экспресс. 2005.
 11. https://www.mvr.bg
 12. Иванова, Г., Изисквания за радиационна защита в производствени обекти при дейности с уреди за технически контрол. НВУ том 5. В.Т. 2018. стр.156-164.

Article full text

Download PDF