ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

  • 1 Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие”, Русенски университет“Ангел Кънчев“, Русе, България

Abstract

Представени са три концептуални модели, всеки от които може да бъде използван като инструмент за оценка и управление на човешката резултативност и успех в живота. За целта на бъдещата емпирична работа, свързана с оценяване икономическата, социалната и терапевтична резултативност на лекарския труд, авторът обосновава изборът на смесения модел за управление на емоционалната и социална интелигентност на Даниел Голман и предлаганите от него оценъчни инструменти. Конкретните задачи, които са изпълнени в изложението са: анализ на концептуални модели за ролята на емоционалната и социална интелигентност; избор на инструментален апарат за оценка на тяхното влияние върху професионалните умения и компетенции; съставяне на принципен адаптиран модел за повишаване на резултативността на труда чрез определяне на универсални лични и професионални компетенции с отчитане влиянието на емоционалната и социална интелигентност.

Keywords

Article full text

Download PDF