ТЕХНОЛОГИЧНА ОСНОВА НА РАЗВИТИЕТО НА ЛОГИСТИЧНАТА СИСТЕМА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • 1 ТУ – Варна, България

Abstract

Изборът на подход за развитие на производствено-логистичната система е от изключителна важност за ефективното функциониране на логистичната система на индустриалните фирми. При конвенционалния подход на структуриране на производствено-логистичната система, обикновено се използва начинът на пропорционално разпределение на логистичните (материални) потоци по различните видове производствени дейности. Принципът е съблюдаване на технологичното им предназначение с нуждите от основни и спомагателни материали за изпълнение на производствените поръчки. Този начин обаче, не отчита въздействието на редица иновационни фактори, налагащи допълнителни условия, които трябва да се съблюдават в процеса на функциониране и развитие на логистичната система. В настоящата статия се дава едно ново виждане по този въпрос.

Keywords

Article full text

Download PDF