АКТИВИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО И ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ, КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И СТИМУЛИРАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ИНДУСТРИЯТА

  • 1 Катедра „Мениджмънт” при Факултет „Стопански”, Технически университет – Габрово, България

Abstract

Акцентът в изложението е върху опитът на България в политиката й за организационното преструктуриране на стопанството, за стимулиране на конкурентни предимства на индустриалните фирми и техните продукти и възможностите те да бъдат приложени в условията и практиката на други страни. Очертава се и ролята на специфичните особености на управлението на националните стопанства на отделните страни в изграждането на конкурентоспособна икономика и в частност на конкурентоспособно индустриално производство.

Keywords

Article full text

Download PDF