ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ С ИЗПОЛЗВАНЕ ИНОВАЦИОНИТЕ ПРОДУКТИ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ. ПРОИЗВОДСТВА

  • 1 Колеж по Икономика и Администрация – Пловдив, България
  • 2 катедра „Индустриален бизнес и Предприемачество, Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, България
  • 3 катедра „Индустриален мениджмънт”, Технически Университет - филианл Пловдив, България
  • 4 катедра „Икономика и мениджмънт”, технически Университет – Варна, България

Abstract

Икономическата сигурност е понятие тясно свързано с конкурентоспособността на продуктите. Засилване на експортния и производствения капацитет на предприятията, технологичното развитие, трансферът на знания, технологии и иновации, водят до повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови възможности за повишаване на икономическата сигурност. Постояно се създават технически и моделни нововъведения формиращи нови изисквания на тази сигурност. В настоящта статия е направен опит да се използват принципите на националната икономическа сигурност във високоавтоматизираните производства с приложение методиката за радиочестотна идентификация водеща до икономическа сигурност.

Keywords

Article full text

Download PDF