• ТЕХНОЛОГИЧНА ОСНОВА НА РАЗВИТИЕТО НА ЛОГИСТИЧНАТА СИСТЕМА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Innovations, Vol. 2 (2014), Issue 2, pg(s) 15-17

    Изборът на подход за развитие на производствено-логистичната система е от изключителна важност за ефективното функциониране на логистичната система на индустриалните фирми. При конвенционалния подход на структуриране на производствено-логистичната система, обикновено се използва начинът на пропорционално разпределение на логистичните (материални) потоци по различните видове производствени дейности. Принципът е съблюдаване на технологичното им предназначение с нуждите от основни и спомагателни материали за изпълнение на производствените поръчки. Този начин обаче, не отчита въздействието на редица иновационни фактори, налагащи допълнителни условия, които трябва да се съблюдават в процеса на функциониране и развитие на логистичната система. В настоящата статия се дава едно ново виждане по този въпрос.

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ, ОСНОВАНО НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА

    Innovations, Vol. 1 (2013), Issue 1, pg(s) 32-35

    В настоящата публикация е предложен подход за отчитане на колебанията (дисперсията) в обема и качествените характеристики на материалния поток за възможно по-равномерното използване и натоварване на капацитета на индустриалните фирми. Предложени са начини за отстраняване на тези неблагоприятни въздействия чрез оптимизиране на регулирането и прилагането на гъвкави организационни форми на решение.