• ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И В ДЕЙСТВИЕ НА МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

    Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, Vol. 59 (2013), Issue 6, pg(s) 6-10

    Настоящият анализ има за цел да направи преглед на действащото законодателство относно изискванията за пускане на пазара или в действие на машини за земеделието и горите. В достъпен вид са коментирани използваните термини. Разяснява се кой от веригата производител – доставчик, какви отговорности носи съгласно хармонизираното ни законодателство.

    Разгледана е най-често прилаганата процедура за оценяване на съответствието „Вътрешен производствен контрол”.
    Коментирани са изискванията относно оформянето на техническото досие, декларацията за съответствие, маркировката и информацията придружаваща машината.