• МЕНИДЖЪРСКИ СТИЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ И ФОКУСИРАНЕ

    Innovations, Vol. 2 (2014), Issue 2, pg(s) 40-44

    Управленските решения оказват влияние на управляваната подсистема, като разпорежданията засягат начинът на изпълнение на производствения процес. Решенията имат отношение и към дейността на управляващата подсистема. Те се прилагат, когато трябва да се постигнат целите, които са поставени пред нейното развитие – чрез въздействието на субекта към обекта на управление, според ситуацията и алтернативите за постигане на целите. Това налага да се определят стиловете за вземане на решение, като в публикацията се отделя внимание на два от тях – информация и фокусиране.

  • НАСОКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГРУПОВО ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА

    Innovations, Vol. 2 (2014), Issue 2, pg(s) 30-33

    Управленските решения са важна част от работата на всеки ръководител и определят ефекта на стопанската дейност. Те са резултат на професионалните му компетенции и опит, които зависят от различни обстоятелства. Груповото вземане на управленски решения е специфичен процес на взаимодействие на личности, които трябва да съвместяват различни интереси и ценностни системи. Това налага да се установят насоките и методологията за групово вземане на управленски решения в организационна среда.