Peculiarities of industrial enterprises` invesment resources formation

 • 1 Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

Abstract

The main features of enterprise`s investment resources formation have been studied. A wide range of sources, tools and methods of investment activity funding and their impact on financial and business processes of industrial enterprises have been defined. It has been pointed out that enterprise`s capital directed to reinvestment can also act as the background of investment resources formation. Tendencies and forms of industrial enterprises` investment activity have been marked. The proposals about enterprise`s investment resources classification according to the main features have been made. This allows industrial enterprises to form investment resources taking into account their mobilization aimed at meeting goals or restructuring of enterprise`s financial tools portfolio.

Keywords

References

 1. Antypenko, Ye. Yu., Vorontsova, O. V. (2013) Proektno–oriientovana orhanizatsiina struktura upravlinnia lantsiuhamy postavok yak metod pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Project-oriented organisational structure of supply chain management as a way to increase competitiveness of an enterprise]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. – Scientific Bulletin of Chernihiv State Institute of Economy and Management. No. 2 (18). pp. 109–113
 2. But, S.Yu. (2012).Upravlinnia proektamy innovatsiinoho rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Management of innovation development projects in trade companies]. Biznes Inform – Businessinform. No. 11. pp. 175–178 [in Ukrainian].
 3. Vovk, M.V., Franchuk, I.B. (2015). Orhanizatsiino– ekonomichnyi mekhanizm formuvannia ta zabezpechennia investytsiinoi pryvablyvosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The organisational and economic mechanism of formation and support of an agriculture company’s investment attractiveness]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”. No. 2(4). Ch.2. pp. 62–66 [in Ukrainian].
 4. Hlibchuk, V.M. (2008).Vdoskonalennia metodyky otsinky efektyvnosti investytsii v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Improvement of assessement method of innovation efficiency under condition of uncertainty and risk]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of Lviv National Polytechnical University. No. 624. pp. 175–183 [in Ukrainian].
 5. Hohol, M. M. (2011). Vykorystannia metodolohii upravlinnia proektamy pry adaptatsii systemy upravlinskoho obliku na vertykalno–intehrovanykh pidpryiemstvakh [Use of project management methodology in adapting a system of management accounting at vertically integrated enterprises]. Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova – Odessa National University Herald. Issue 20. Vol. 16. pp. 64–69 [in Ukrainian].
 6. Hryvkivska, O. V., Prokopets, O. V. (2010). Metodolohichni pidkhody do analizu investytsiinykh proektiv [Methodological approaches to analysis of investment projects]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and Management. No. 4. pp. 13–18 [in Ukrainian].
 7. Zahumenna, T. V. (2013). Osoblyvosti upravlinnia innovatsiinymy proektamy [Peculiarities of investment projects management]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU. No. 23.4. pp. 348–360 [in Ukrainian].
 8. Ivanova, M.I., Halahuza, A.S. (2013). Udoskonalennia systemy upravlinnia aktyvamy za rakhunok rozrobky i vprovadzhennia investytsiinykh proektiv [Improvement of the system of assets management due to development and introduction of investment projects]. Innovatsii i transfer tekhnolohii: vid idei do prybutku: IV Mizhnar. nauk.–prakt. konf. – Proc. of the 4th Scientific and Practical Conference: Innovations and Transfer of Technologies: from idea to practice. Dnipropetrovsk: NHU, pp. 34–37 [in Ukrainian].
 9. Informatsiinyi portal pidtrymky innovatsii ta biznesu [Information portal for innovations and business support]. Available at: http://www.innovbusiness.ru.
 10. Bilonoh, T. V. (2011). Systema upravlinnia investytsiinymy proektamy yak pidsystema upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom [The system of investment project management as a sub-system of industrial enterprise management]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and practical issues of Economics. No. 25. pp. 301–305 [in Ukrainian].

Article full text

Download PDF