ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ДЕГРАДАЦИЯ

  • 1 University of Ruse, Ruse, Bulgaria

Abstract

В резултат на многогодишното използване на почвите за производство на растителна продукция и прилагането на някои неподходящи практики като изгаряне на растителните остатъци, използване на тежки енергонаситени машини в периоди на повишена влажност на почвата, многократното и неконтролирано преминаване на машинотракторните агрегати по повърхността и, ежегодното изораване само на определена дълбочина, обработване на почвата по посока на склона, а като добавка и промените в климата, основно изразяващи се в редуване на екстремни валежи и продължителни сушави периоди, деградират земеделските земи. Около 50% от тях остават за 5-6 месеца без растителна покривка и това неминуемо води до трайно влошаване на свойствата им. Първо се влошават физико-механичните свойства, на почвите, следвани от влошаване на химичните и биологични такива. Насърчаване прилагането на технологии за опазване на почвите могат да спомогнат за решаване на редица проблеми, свързани с деградирането им.

Keywords

Article full text

Download PDF