CONSERVING OF THE RESOURCES

EXPERT APPROACH IN ANALYZING THE NECESSITY OF IMPROVING THE PLANT GROWING TECHNIQUES IN DRYING UP AND WATER SCARCITY CONDITIONS

  • 1 “Angel Kanchev” University of Ruse, Ruse, Bulgaria

Abstract

Производството на земеделска продукция в условията на засушаване и воден дефицит е съпроводено с използване на недостатъчно пълна и достоверна информация. При това възникват задачи, които не са добре структурирани, имат много изходни връзки и практически не се поддават на алгоритмизация. производство на земеделска продукция изисква притежаване на комплексни знания и умения, съобразяване с редица условия на околната среда и пазарната конюнктура. Поради тези причини, обосноваването на необходимостта от усъвършенстване на технологичните процеси от технологична гледна точка е важна стъпка в посока утвърждаване на иновативни решения. Съставена е експертна група, която да оцени ефективността от приложение на усъвършенствани технологични процеси при отглеждане на окопни култури.

Keywords

Article full text

Download PDF