ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОВИШАВАНЕТО НА РАВНИЩЕТО НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ

  • 1 Тракийски университет, Стара Загора, България

Abstract

Разгледани са методи и критерии използвани за определяне на икономическия ефект от повишаване на равнището на надеждността на машините. Предложен е подход за определяне на икономическия ефект от повишаване на равнището на надеждността на ремонтируемите обекти по критерия “приведени разходи”, отразяващ изменението на разходите в сферата на проектиране, производство и експлоатация на обектите.

Изведени са зависимости за параметрично и непараметрично определяне на икономическия ефект от повишаване на равнището на надеждността на ремонтируемите обекти по основните числени и функционални характеристики на надеждностните показатели.

Keywords

Article full text

Download PDF