ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА И ОБХВАТА НА ДИАГНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ

  • 1 ИПАЗР "Н.Пушкаров", София, България

Abstract

Базов елемент на всяка такава съвременна система за обслужване е диагностирането. Адекватният избор на периодичността на диагностиране за определяне на техническото състояние на елементите на машините е основен фактор за повишаване на равнището им на надеждност.

Разработен е модел за оптимизиране на периодичността на частичното и пълно диагностиране на машините в границите на зададени разходи за извършването им.Моделът е приложим в земеделието за сложните земеделски машини, участвуващи при прибирането на земеделската продукция и при изпълнение на отговорни технологични операции, свързани с разходи поради престой на машините или загуби на продукция.

Keywords

Article full text

Download PDF