CONSERVING OF THE RESOURCES

DETERMINETION OF THE WATER INFLUENCE ON THE CROP DEVELOPMENT COEFICIENTS

  • 1 “Angel Kanchev” University of Ruse, Ruse, Bulgaria

Abstract

Водата участва във всички физиологични процеси и има изключително важно значение за растежа и развитието на растенията и при формиране на добивите. Поради настъпващите вариации в климата, изразяващи се проява на интензивни валежи, следвани от продължителни сушави периоди, устойчиво развитите на земеделските култури може да се постигне само при ефективно използване на водата. Разгледани са алтернативите за използване на водата, като са определени необходимите количества при различни начини на доставяне на водата.

Keywords

Article full text

Download PDF