Identiying the physical properties of the soil using proper soil software

 • 1 University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria

Abstract

The main physical soil properties are considered highly important for soil fertility. Measuring only 4 indicators taken from the soil samples and by using physical equations can determine valuable results for the soil physical properties. To facilitate the analysis a develop software could help.

Keywords

References

 1. Александров, В, Уязвимост и приспособимост на агронмическите системи в България, Изследвания на климата, 12 (1) (1999) 161-173.
 2. Ангелов, Е., Д. Илков, Г. Димитров, И. Ватралов, К. Еников, Проучване на почвите в България, Кн. 2, Разградски, Русенски и Силистренски окръг, София, 1975, Издателство на БАН.
 3. Банов, М. 2009. Програма за развитие на управлението на почвените ресурси в България 2009 – 2013 г. Министерство на земеделието и храните. 83 стр.
 4. Белоев, Хр. Теоретично изследване за влиянието на противоерозионните техники и технологии върху качеството на земеделските почви. Селскостопанска техника, No: 4, София, 2008, с. 28-35
 5. Илиева, В., Русева, С., Кънчева, Р., Вичев, Н. 1991. Някои физични характеристики на ерозирани почви: I. Черноземи. Сб. Докл. IV национален симпозиум с международно участие "Физика – селскостопанско производство ", София (11-14.ХI.1991): 304-309.
 6. Колев, Б., Русева, С., Димитров, Д. 1992. Оценка на стандартна почвена информация за целите на моделирането и технологичното проектиране в растениевъдството. Почвознание, агрохимия и екология, 27. (2): 15-18.
 7. Панов, И. М., В. И. Ветохин. Физические основы механики почв, Киев, Феникс, 2008.
 8. Aysen, A. 2002. Soil Mechanics: Basic Consepts and Engineering Applications. A.A. Balkene, Rotterdam, Holland, 459 p.
 9. Banov M., Georgiev B., Vacca S., Capra G. F., 2008. Land Evaluation for agricultural purposes - Bulgarian system. General principles. 15th International Congress of International Soil Conservation Organization, 18-23 May 2008, Budapest. Volume Proceeding (on CD). pp. 1-4.
 10. Brady, N.C., R.R. Weil, 1999. The Nature and Properties of the Soils, 12th edition, Macmillan Publishing, Co. New York, NY
 11. Carter, M.R. and B.C. Ball. 1993. Soil porosity. In M.R. Carter (ed) “Soil sampling and Methods of Analysis”, Lewis Publishers, Boca Raton, FL: 581-588.

Article full text

Download PDF