Approaches that decontamination of chemical war fair agents and toxical industrial chemicals

 • 1 Land Forces Faculty - Vasil Lewski NMU - V. Tarnovo, Republic of Bulgaria

Abstract

Adequate and timely protection of the people and the infrastructure necessary increase efficiency in liquidation of the consequences of chemical, radiological and biological agents. CBRN decontamination teams are using decontamination technique to minimize exposure to hazardous agents and limit the spread of contamination. The disposables decontamination means and methods are very divers, and an evaluation of the most appropriate aspects often encountered in the real cases could determine the adequate organization approach to be used.

Keywords

References

 1. Canadian Standarts Association, CAN/CGSB/CSA Z1610- 11. Protection of first responders from chemical-biologicalradiological-nuclear (CBRN) events.
 2. Emergency response guidebook. Canada. 2016.
 3. Fedele, P., P. Georgopoulos, P. Lioy, P. Dhade, M. Hodgson, S. Deitchmann, M. Scott, A. Longmire, J. Beatty. In-hospital response to external chemical emergencies: Personal protective equipment, training, site operations planning, and medical programs. Defence Science Journal, Vol. 60, 2010, pp. 428-441.
 4. Vogt, B., J. Sorsen.How clean is safe? Improving the effectiveness of decontamination of structures and people following chemical and biological incidents. Oak Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory. 2002.
 5. Raber, E., A. Jin, K. Noonan and etc., Decontamination issues for chemical and biological warfare agents. International Journal of Environmental Health Research 2001. pp. 128-148.
 6. П. Пенева, Химична защита при аварии и инциденти. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски―, В. Търново, 2017.
 7. П. Пенева, Дегазация на промишлени токсични вещества Международна научна конференция „Унитех 2016. Сборник доклади, том I, с.I-364-I-367, 1313-230Х, Габрово,2016.
 8. П. Пенева, Н. Пъдарев, Приложение на повърхностноактивни вещества при обработка на заразени повърхности. Сборник доклади от- научна конференция на НВУ „Васил Левски"-„Актуални проблеми на сигурността" , том 4, с. 95- 101, , ISSN 2367-7465,Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", ВТ, 2014
 9. Николов Н. Х., Изследване сорбционния капацитет на филтриращи средства за защита на дихателните органи, Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", София. 2016.
 10. Димитров Б. К., Изисквания към организирането на ядрената, химическата и биологическата защита в Операции по поддържане на мира, НВУ „Васил Левски, том 3, В. Т. 2010 (178 – 181).
 11. Николов, Н. Х., Влиянието на оръжията за масово унищожение върху факторите на средата за сигурност. Сборник „Доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски", гр. Велико Търново. 25- 26 октомври, 2018, том 5, стр. 86, ISSN 2367-7465.
 12. Недевски, Д., Концепцията за ядрена, химическа и биологична защита на НАТО-нов подход в развитието на способностите за защита. Военен журнал, бр. 2. стр. 29-34. 2012.
 13. Велев, С. Изследване на ядрената, химическата и биологичната защита на контингенти от въоръжените сили на Република България, участващи в операции по поддържане на мира в състава на МСОС. Дисертация за придобиване на ОНС ―Доктор. ВА, С., 2009.
 14. Долчинков Н., М. Хвостова, Б. Караиванова-Долчинкова, Действия при извънредни ситуации от техногенен характер, Международна научна конференция „Актуални проблеми на сигурността―. НВУ. В. Т. 2018. ISBN 2367-7465, стр. 577-585.

Article full text

Download PDF