МОДЕЛИРАНЕ ПОСРЕДСТВОМ МРЕЖИ НА ПЕТРИ НА МЕХАТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ

  • 1 катедра “Енергетика и машиностроене” при КEE, Технически Университет – София, България
  • 2 Технически Университет – София, България

Abstract

Целта на настоящата статия е да се определят разновидностите на биопелетите и етапите на тяхното производство. Извършено е моделиране на а мехатронна система (МС) за производство на биопелети от дървесни отпадъци. Въз основа на предварително избрана компоновка на МС за дървесна работна суровина е разработена обобщена мрежа на Петри, като се изхожда от изпълняваните технологични и спомагателни операции от структурните единици изграждащи системата.

Keywords

Article full text

Download PDF