THEORETICAL FOUNDATIONS AND SPECIFICITY OF MATHEMATICAL MODELLING

Modeling of functional dependences by hermitian splines with exponential-power expression in links

 • 1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Abstract

The definitions of Hermitian splines with nonlinear expressions in the links are given. Formulas for the parameters of Hermitian splines with exponential-power links with four parameters are derived. The definition of the balance approximation of functions by splines is given. The formula for the balance approximation error for Hermitian splines with four parameters are obtained. The error of approximation of functions by polynomial Hermitian splines is compared with the error of approximation of functions by Hermitian splines with exponential-power expressions in the links

Keywords

References

 1. C. de Boor, A Practical Guide to Splines, Springer-Verlag, 1978.
 2. Zavyalov Yu.S., Kvasov B.I., Miroshnichenko V.L. Metody splayn-funktsiy. – Moscow, Nauka, 1980, 352 p. [In Russian]
 3. Korneychuk N.P. Splayny v teorii priblizheniya. – Moscow, Nauka, 1984, 356 p. [In Russian]
 4. Pizyur Ya.V. Nablyzhennia funktsii ermitovymy splainamy z eksponentsialnymy lankamy. Visnyk NU «Lvivska politekhnika», «Fizyko-matematychni nauky», 2007, № 566, pp. 68-75. [In Ukrainian]
 5. Pizyur Ya.V. Ermitovi splainy z lankamy u vyhliadi loharyfma vid mnohochlena z parnoiu kilkistiu parametriv. Visnyk DU ”Lvivska politekhnika”, Prykladna matematyka, 1998, № 337, pp. 374-377. [In Ukrainian]
 6. Pizyur Ya. V., Hnativ B. V. Ermitovi splainy z lankamy u vyhliadi sumy mnohochlena ta eksponenty z neparnoiu kilkistiu parametriv. Fizyko-matematychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii: naukovyi zbirnyk, 2021, № 33, pp. 110–114. [In Ukrainian]
 7. Ligun A.A., Storchay V.F. O nailuchshem vyibore uzlov pri priblizhenii funktsiy lokalnyimi ermitovyimi splaynami. Ukr. mat. Zhurn, 1980, Vol. 32, No. 6, pp. 824-830. [In Russian]
 8. Ligun A.A., Shumeyko A.A. Optimalnyiy vyibor uzlov pri priblizhenii funktsiy splaynami. Dokl. AN USSR, 1984, A, No. 6, pp. 18-22. [In Russian]
 9. Popov B.A. Ravnomernoe pryblyzhenye splainamy. – Kiev, Nauk. Dumka, 1989, 272 p. [In Russian]
 10. Pizyur Ya.V., Popov B.A. Ermitovyie splaynyi s eksponentsialnyimi i logarifmicheskimi zvenyami. Otbor i obrabotka informatsii, 1989, No. 3, pp. 26-31. [In Russian]

Article full text

Download PDF