МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСАТА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СЪУЧАСТИЕ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА CODP

  • 1 Стопански факултет, Технически университет – София, България

Abstract

В статията е предложена методика за изследване нагласата на клиентите относно основните параметри, характери-зиращи продуктите (функционални особености, дизайн, цена, време за доставка). Това може да допринесе за извеждането на ясни критерии за изискванията на клиентите, които да се вземат пред вид при изследването на възможностите за избор на позиция на т. нар. „Точка на контакт с поръчката на клиента“ (Customer Order Decoupling Point/CODP).

Keywords

Article full text

Download PDF