НАСОКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГРУПОВО ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА

  • 1 катедра “Мениджмънт” при СА “Д. А. Ценов”, Свищов, България

Abstract

Управленските решения са важна част от работата на всеки ръководител и определят ефекта на стопанската дейност. Те са резултат на професионалните му компетенции и опит, които зависят от различни обстоятелства. Груповото вземане на управленски решения е специфичен процес на взаимодействие на личности, които трябва да съвместяват различни интереси и ценностни системи. Това налага да се установят насоките и методологията за групово вземане на управленски решения в организационна среда.

Keywords

Article full text

Download PDF