МЕНИДЖЪРСКИ СТИЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ И ФОКУСИРАНЕ

  • 1 катедра “Мениджмънт” при СА “Д. А. Ценов”, Свищов, България

Abstract

Управленските решения оказват влияние на управляваната подсистема, като разпорежданията засягат начинът на изпълнение на производствения процес. Решенията имат отношение и към дейността на управляващата подсистема. Те се прилагат, когато трябва да се постигнат целите, които са поставени пред нейното развитие – чрез въздействието на субекта към обекта на управление, според ситуацията и алтернативите за постигане на целите. Това налага да се определят стиловете за вземане на решение, като в публикацията се отделя внимание на два от тях – информация и фокусиране.

Keywords

Article full text

Download PDF