Non-equilibrium thermodynamic model of the austenitic non-diffusion transformation in iron-based alloys

 • 1 Department of Metals Heat Treatment For Machines Building Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Abstract

A non-equilibrium thermodynamic model of the austenite non-diffusion transformation in iron and alloys based on it is developed, taking into account internal stresses in the system. Onsager motion equations are found for a model thermodynamic system describing a non-diffusion transformation and kinetic equations for changing deformations and growth rates of the α-phase. A scheme of austenitic non-diffusion transformations is constructed, including normal and martensitic transformations, as limiting cases.

Keywords

References

 1. Ya.S. Umanskiy, Yu.A. Skakov, Fizika metallov (M.: Atomizdat, 1978).
 2. G.V. Kurdyumov , L.M. Utevskiy, R.I. Entin, Prevrascheniya v zheleze i stali (M.: Nauka: 1977).
 3. B.Ya.Lyubov, Kineticheskaya teoriya fazovyih prevrascheniy (M.: Metallurgiya: 1969).
 4. S.V. Bobyr, V.I. Bolshakov, Uspehi fiziki metallov, T.15:123(2014).
 5. G.V. Kurdyumov, Yavleniya zakalki i otpuska stali (M.: Metallurgizdat, 1960).
 6. S.P. Oshkaderov, Uspehi fiziki metallov, T.12:269(2011).
 7. V.A. Lobodyuk, Uspehi fiziki metallov, T.15:173(2014).
 8. A.N. Lihachev, Yu.N. Koval, Uspehi fiziki metallov, T.16:1(2015).
 9. V.A. Lobodyuk, Uspehi fiziki metallov, T.17:89 (2016).
 10. L. Onsager. Phase Transformation in Solid. Conference (Cornwell: N.Y.C.: 1951).
 11. I. Prigozhin, Vvedenie v termodinamiku neobratimyih protsessov (Moskva: IL:1960).
 12. S. de Groot, P. Mazur. Neravnovesnaya termodinamika (Moskva: Mir, 1964).
 13. L. Onsager. Phys. Rev., 37: 405 (1931).
 14. A.A. Snezhnoy, R.L. Zhukov, Diffuzionnyie protsessyi v metallah (K.: Naukova dumka, 1966).
 15. M.A. Krishtal, Termodinamika, fizicheskaya kinetika, strukturoobrazovanie i svoystva chuguna i stali. Vyip. 4 (M.: Metallurgiya, 1971).
 16. K. Dzh. Smitlz. Metallyi: Sprav. izd. (Moskva: Metallurgiya, 1980).
 17. D.F. Kalinovich, I.I. Kovenskiy, M.D. Smolin. Ukrayinskiy fizichniy zhurnal, T.14, 2:515(1969).
 18. M.V. Belous, M.P. Braun, Fizika metallov (K.: Vischa shkola, 1985).
 19. S.V. Bobyr, Metallofizika i noveyshie tehnologii, T.36:1385(2014).

Article full text

Download PDF