Perspective development tendencies of electron beam technology in precision instruments industry

 • 1 Cherkasy State Technological University, Ukraine;
 • 2 Cherkassy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chornobyl , Ukraine

Abstract

Perspective development tendencies of electron-beam technology in precise instruments industry were introduced and after them the following results were obtained: 1. Capacity expansion of electron-beam technology in the optical-electronic instruments industry for obtaining high-quality curved surfaces and the creation of functional microprofiles on them of different geometric forms. A new method of more accurate and reliable processing of curved surfaces of optical elements (concave, buckled, spherical, cylindrical, etc.) was developed for this purpose. 2. Electron-beam surfaces processing of elements from piezoelectric ceramics. Modern production technologies of piezoelectric products are based on the known methods of mechanical, chemical and chemical-mechanical processing of the surfaces of piezoelectric materials, in particular ceramics. The main drawback of these methods is the impossibility of getting high electromechanical and strength characteristics of products from piezoelectric ceramics, which requires additional processing of these products. Electronradiation technology was used to exclude the mentioned negative defects on the surface of elements from piezoelectric ceramics. 3. Electronbeam processing of nanosized oxide coatings on optical elements. Nanosized oxide coating, which represent the composition of oxides SnO2, Bi2O3, TiO2, ZnO, SiO2, Al2O3 , are applied for improvement of wear resistance, reduction of radiation and convective components of thermal losses on optical elements of precision instruments industry. Thus, the resulting coatings are heterogeneous, contain hidden microdefects (cracks, chips, etc.), the surface contains significant microroughnesses and low microhardness, etc. All this reduces the performance characteristics of these coatings. Their electron beam processing was used for elimination of the mentioned shortcomings and improvement of the quality of these coatings.

Keywords

References

 1. Vashchenko V. A. Osnovy elektronnoi pbrobky vyrobiv z optychnych materialiv [The basics of electronic processing of optical materials] / V. A. Vashchenko, I. V. Yatsenko, Y. G. Lega, O. V. Kirichenko // Kiev: Naukova Dumka, 2011. – 562 p.
 2. H. V. Kanashevych, M. O. Bondarenko, Y. U. Bondarenko, I. V. Yatsenko ta V. A. Vashchenko, “Vyvchennya vplyvu vysokykh temperatur na mikroheometriyu poverkhni optychnoho skla ta pʺyezoelektrychnykh keramik” [Investigation of the influence of high temperatures on microgeometry of the surface of optical glass and piezoelectric ceramics] // Materialy II mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi “Pryrodnychi nauky ta yikh zastosuvannya v diyalʹnosti sluzhby tsyvilʹnoho zakhystu”(APB im. Heroyiv Chornobylya MNS Ukrayiny, Cherkasy, 2008) [Materials of the II International Scientific and Practical Conference “Natural sciences and their application in the activity of the civil protection service” (APB Heroes of Chernobyl, Ministry of Emergencies, Cherkasy, 2008)] – P.P. 132 – 134.
 3. Lycholit, M. I. KP SPB “Arsenal”. Osnovni dosyagnennya ta perspektyvy u galuzi spetsialnogo pryladobuduvannya [Main achievements and prospects in the field of special instrument manufacture] // Zbirnyk tez dopovidei 2-i Ukrainskoi naukovotechnichnoi konferentsii “Spetsialne pryladobuduvannya: stan ta perspektivy ” [Collection of abstracts of the 2nd Ukrainian Scientific and Technical conference "Special instrument making: Status and Prospects", Desember 6 -7, 2016, Kyiv] – P.P. 11 -15.
 4. Yatsenko I. V. Poperedzhennya mozhlyvych ruinuvan optychnych elementiv tochnogo pryladobuduvannya v umovach zovnishnich termodii [A warning of possible destruction of the optical elements of precision engineering in terms of external thermo-influences] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V. A. Vashchenko, V. V. Tsybulin // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 8 (1), 01027 (6 pp) (2016), DOI: 10.21272/jnep.8(1).01027.
 5. Yatsenko I.V. Vyznachennya krytychnykh znachenʹ parametriv elektronnoho promenyu pry poverkhnevomu oplavlenni optychnykh elementiv tochnoho pryladobuduvannya [Determination of the critical values of the parameters of an electron beam at the surface melting of optical elements of precision instrumentation] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V. I. Gordienko, V. A. Vashchenko, O. V. Kirichenko // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 9 (1), 01010 (5 pp) (2017), DOI: 10.21272/jnep.9(1).01010.
 6. V. A. Vashchenko, I. V. Yatsenko, YU. I. Kovalenko, I. A. Reva ta V. P. Boyko, “Osobennosti opredeleniya mikrogeometricheskikh kharakteristik nanorazmernykh oksidnykh pokrytiy na poverkhnostyakh opticheskikh dielektrikov metodom atomnosilovoy mikroskopii” [Features of the determination of the microgeometric characteristics of nanoscale oxide coatings on the surfaces of optical dielectrics by atomic force microscopy] // Materialy XIX Mezhdunarodnoy konferentsii “Sovremennyye metody i sredstva nerazrushayushchego kontrolya i tekhnicheskoy diagnostiki”(g. Gurzuf, 2011) [Materials of the XIX International Conference “Modern methods and means of non-destructive testing and technical diagnostics” (Gurzuf, 2011)] – P.P. 193 – 195.
 7. I. V. Yatsenko, “Influence Patterns of the Finishing Electron Beam Treatment of the Surface of Optical Parts on their Physicalmechanical Properties”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS). Germany. 3 (5), 1764 – 1770 (2017).
 8. I. V. Yatsenko Zbilʹshennya virohidnosti bezvidmovnoyi roboty ICH-pryladiv samonavedennya ta sposterezhennya shlyakhom elektronno-promenevoyi obrobky optychnykh obtichnykiv [Increased probability of non-failure operation of infrared homing devices and observation by electron beam processing of optical rays] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V.I. Gordienko, V. A. Vashchenko, O. V. Kirichenko // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 10 (4), 04028 (7pp) (2018), DOI: 10.21272/jnep.10(4).04028.
 9. M. A. Bondarenko, YU. I. Kovalenko, YU. YU. Bondarenko, S. A. Bilokon' ta I. V. Yatsenko, “Izucheniye mekhanizma formirovaniya ul'tra tonkikh funktsional'nykh pokrytiy na opticheskom stekle pri kombinirovannoy elektronno-luchevoy mikroobrabotke” [Study of the mechanism of formation of ultra thin functional coatings on optical glass with combined electron-beam micro-processing] // Sbornik trudov ІІІ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Sovremennyye problemy fiziki kondensirovannogo sostoyaniya, nanotekhnologiy i nanomaterialov” (g. Almaty, Kazakhstan, 2014) [Collection of Works of the 3rd International Scientific Conference “Modern problems of condensed matter physics, nanotechnology and nanomaterials” (Almaty, Kazakhstan, 2014)] – P.P. 64 – 65.
 10. Okatov, M. A. Spravochnik optika-technologa [Handbook of optics technologist] / M. A. Okatov, E. A. Antonov, A. B. Baigozhin // Sankt-Petersburg.: Polytechnica, 2004. – 679 p.
 11. Zverev, V. A. Opticheskie materialy. Uchebnoe posobie dlya konstruktorov opticheskich sistem i priborov [Optical materials. Textbook for designers of optical systems and devices] / V. A. Zverev, E. V. Krivopustova, T. B. Tochilina // Sankt-Petersburgh: SP NIUITMO, 2009. – 243 p.
 12. Vilchinskya, S. S. Opticheskie materialy i technologii [Optical materials and technologies] / S. S. Vilchinskya, V. М. Lisitsyn // Tomsk: Ed. Tomsk Polytechnic University, 2011. – 107 p.
 13. I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V. A. Vashchenko “Sposib obrobky kryvoliniynykh poverkhonʹ” [Method of processing of curvilinear surfaces], Patent Ukrayiny na korysnu modelʹ №119627 (25 Veresenʹ, 2017) [Patent of Ukraine for Utility Model №116262 (September 25, 2017)].

Article full text

Download PDF