TECHNOLOGIES

REGULARITIES OF INFLUENCE OF ELECTRON-BEAM TECHNOLOGY ON TECHNICAL AND OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF OPTOELECTRONIC DEVICES

 • 1 Cherkasy State Technological University, Ukraine
 • 2 Cherkassy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chornobyl, Ukraine

Abstract

Based on the electron-beam technology we suggest the method that increases accuracy and extends the ranges of optoelectronic device measurement, and also increases the probability of their trouble-free operation under conditions of external thermal and mechanical actions. The method is based on the developed experimentally-statistical models to determine the complex influence of parameters of the electron beam on the physical-mechanical properties and optical characteristics in the surface layers of optical elements. at At the stage of device manufacturing this method allows forming a database of the superior physical and mechanical properties and the optical characteristics in the surface layers of optical elements depending on the electron beam parameters, by choosing the optimal regimes of their electron-beam processing, that allow maximizing the metrological characteristics of the devices.

Keywords

References

 1. Vashchenko V. A. Osnovy elektronnoi pbrobky vyrobiv z optychnych materialiv [The basics of electronic processing of optical materials] / V. A. Vashchenko, I. V. Yatsenko, Y. G. Lega, O. V. Kirichenko // Kiev: Naukova Dumka, 2011. – 562 p.
 2. Glushchenko A.R. Tankovyye nochnyye sistemy i pribory nablyudenia [Tank night systems and monitoring devices] / Glushchenko A.R., V.I. Gordienko, A.V. Burak // Cerkasy: Fotopribor: 2007.
 3. Glushchenko A.R. Lazernyye sistemy tankovykh pritselov [Laser systems of tank sights] / Glushchenko A.R., V.I. Gordienko, A.A. Burakovskiy // Cerkasy: Maklaut: 2009.
 4. Lycholit, M. I. KP SPB “Arsenal”. Osnovni dosyagnennya ta perspektyvy u galuzi spetsialnogo pryladobuduvannya [Main achievements and prospects in the field of special instrument manufacture] // Zbirnyk tez dopovidei 2-i Ukrainskoi naukovo-technichnoi konferentsii “Spetsialne pryladobuduvannya: stan ta perspektivy ” [Collection of abstracts of the 2nd Ukrainian Scientific and Technical conference "Special instrument making: Status and Prospects", Desember 6 -7, 2016, Kyiv] – P.P. 11 -15.
 5. Yatsenko I. V. Poperedzhennya mozhlyvych ruinuvan optychnych elementiv tochnogo pryladobuduvannya v umovach zovnishnich termodii [A warning of possible destruction of the optical elements of precision engineering in terms of external thermo-influences] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V. A. Vashchenko, V. V. Tsybulin // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 8 (1), 01027 (6 pp) (2016), DOI: 10.21272/jnep.8(1).01027.
 6. Yatsenko I.V. Vyznachennya krytychnykh znachenʹ parametriv elektronnoho promenyu pry poverkhnevomu oplavlenni optychnykh elementiv tochnoho pryladobuduvannya [Determination of the critical values of the parameters of an electron beam at the surface melting of optical elements of precision instrumentation] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V. I. Gordienko, V. A. Vashchenko, O. V. Kirichenko // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 9 (1), 01010 (5 pp) (2017), DOI: 10.21272/jnep.9(1).01010.
 7. I. V. Yatsenko, “Influence Patterns of the Finishing Electron Beam Treatment of the Surface of Optical Parts on their Physical-mechanical Properties”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS). Germany. 3 (5), 1764 – 1770 (2017).
 8. I. V. Yatsenko Zbilʹshennya virohidnosti bezvidmovnoyi roboty ICH-pryladiv samonavedennya ta sposterezhennya shlyakhom elektronno-promenevoyi obrobky optychnykh obtichnykiv [Increased probability of non-failure operation of infrared homing devices and observation by electron beam processing of optical rays] / I. V. Yatsenko, V. S. Antonyuk, V.I. Gordienko, V. A. Vashchenko, O. V. Kirichenko // Zhurnal nano ta elektronnoi fizyky [Journal of nano- and electronic physics]. 10 (4), 04028 (7pp) (2018), DOI: 10.21272/jnep.10(4).04028.
 9. Okatov, M. A. Spravochnik optika-technologa [Handbook of optics technologist] / M. A. Okatov, E. A. Antonov, A. B. Baigozhin // Sankt-Petersburg.: Polytechnica, 2004. – 679 p.
 10. Zverev, V. A. Opticheskie materialy. Uchebnoe posobie dlya konstruktorov opticheskich sistem i priborov [Optical materials. Textbook for designers of optical systems and devices] / V. A. Zverev, E. V. Krivopustova, T. B. Tochilina // Sankt-Petersburgh: SP NIUITMO, 2009. – 243 p.
 11. Vilchinskya, S. S. Opticheskie materialy i technologii [Optical materials and technologies] / S. S. Vilchinskya, V. М. Lisitsyn // Tomsk: Ed. Tomsk Polytechnic University, 2011. – 107 p.
 12. DSTU 3004-95 Nadiynist tekhniky. Metody otsinky pokaznykiv nadiynosti za eksperimentalnymy danymy [Technology reliability. Methods for estimating the reliability of the experimental data].

Article full text

Download PDF