МАШИНА ЗА МЕХАНИЗИРАНЕ БРАНЕТО НА МАСЛОДАЙНА РОЗА С ПНЕВМАТИЧНО ОТКЪСВАНЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ

  • 1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“, София, България

Abstract

При отглеждането на маслодайна роза единственият етап в технологичния процес, в който и в наши дни всички дейности продължават да се извършва ръчно, е прибирането на розовия цвят.

В разработката е представено техническо решение, което комплексно да реши проблемите, свързани с условията на труд на берачите и производителността на труда на технологичната операция, чрез реализиране на пневматично откъсване на розовия цвят и транспортиране в редовете на розовите насаждения на берачите и събраната от тях продукция.
По заявка на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н.Пушкаров“ – София в Патентното ведомство на РБ е регистрирана като полезен модел „Машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза” (свидетелство за регистрация №1855 от 01.04.2014 г.).

Keywords

Article full text

Download PDF