МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

  • 1 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“, гр. София, България

Abstract

Разработен е методически подход за оценка на качеството на ползваните учебни програми и значимостта на отделните теми в тях, с оглед потребностите за практическа реализация на обучаваните в професионално направление механизация и електрификация на селското стопанство и е направена оценка на значимостта на темите по учебни предмети: „Диагностика на агрегати и системи на автотракторна техника“ и „Съвременни методи и средства за техническо обслужване и текущ ремонт на автотракторна техника “.

Получените резултати показват, че използването на методите на експертната оценка за определяне значимостта на отделните теми дава възможност за актуализиране на учебни програми в съответствие потребностите на пазара на труда.

Keywords

Article full text

Download PDF