МЕТОДИКА ЗА ПОЛСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВИТЕ

  • 1 University of Ruse, Ruse, Bulgaria

Abstract

Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси, протичащи в продължение на хиляди години (за 100-150години се образува почвен слой с дебелина около 1cm). Стопанското значение на почвата се определя от нейната обобщена характеристика плодородие, което представлява способността ѝ да снабдява растенията с необходимите хранителни вещества, вода и въздух. Плодородието на почвата зависи от нейното състояние, което количествено се изразява чрез свойствата ѝ порьозност, плътност и влажност. Изменението на тези свойства се дължи на структурния ѝ строеж и на въздействията на които тя е подложена. В резултат от прилагането на съвременното интензивно земеделие, при което земеделските земи повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация почвите деградират, което се отразява неблагоприятно както на техните свойства,така и на отглежданите на тях култури.

За изследване на сложни обекти, каквато се явява и почвата е целесъобразно да се прилагат принципите и методите от теорията на експеримента. Правилното им прилагане дава възможност да се получи картина на процесите и явленията, които протичат в почвата много близка до реалната.

Keywords

Article full text

Download PDF