Types of extraordinary situations of technology and activities in exceptional situations with the release of radioactive substances

 • 1 National Military University „Vasil Levski“, Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • 2 National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia
 • 3 ROU-Veliko Tarnovo

Abstract

There is an analysis of the major emergencies that occur in our daily lives. Technogenic emergency situations with the release of radioactive substances, separation of dangerous chemical substances and distribution of biological substances are briefly identified. Their impact on humans and the environment is shown and what action is needed to take in the event of an emergency with the release of radioactive substances and radiation.

Keywords

References

 1. Гърдев E, Н. И. Пъдарев. Реални заплахи от ядрено оръжие за мирното население , Сборник доклади от научна конференция на НВУ “В. Левски” „Радиационната безопасност в съвременния свят“, В. Т. 2017.
 2. Долчинков Н. Т., Хвостова М. С. Обучението по радиационна защита в контекста на актуалната международна обстановка, Годишна научна конференция НВУ, Велико Търново, 2018;
 3. Долчинков Н. Т., Мерки за радиационна защита при аварии с възможни радиационни последствия за населението, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ, Велико Търново, 2017;
 4. Долчинков Н. Т., Радиационната безопасност в България конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“, НВУ, Велико Търново, 2016 г. ;
 5. Долчинков Н. Т., Развитие на националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, Годишна научна конференция на НВУ, В.Търново, 2016 г.
 6. Долчинков Н. Т., Хвостова М. С., КараивановаДолчинкова Бонка Енчева, Действия при извънредни ситуации от техногенен характер, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ, Велико Търново, 2018;
 7. Долчинков Н. Т., Хвостова М. С., КараивановаДолчинкова Бонка Енчева, Действия при извънредни ситуации от техногенен характер с отделяне на радиоактивни вещества, Научна конференция „Радиоационната обстановка в съвременния свят“, НВУ, Велико Търново, 2018;
 8. Зайцев А. П. Защита населения в чрезвычайных ситуациях, Москва, 1999;
 9. , Лилов И. Н., Миновски И. Н., Христов Й. Л. Evacuation algorithm of armoured vehicles, The 23rd international scientific conference Knowledge-Based Organization -Sibiu 15-17.06.2017
 10. Маринченко А. В. Безопасность жизнедеятельности, Дашков и Ко, Москва, 2015 г;
 11. Пъдарев Н. И. Антропогенни аварии и катастрофи. ПИК, В.Т. 2016;
 12. Тарасов В. В. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях, Москва, МГУ, 1998.

Article full text

Download PDF