MATERIALS

Iinfluence of titanium boride additives TiB2 on the phase composition, substructure and mechanical properties of powder composite 65% Fe  35% FKh800

 • 1 Frantsevich Institute for Problems of Materials Science NAS of Ukraine

Abstract

X-ray diffraction analysis of the Fe-35%FKh800-(0.38-2.2%)TiB2 system samples showed that a multiphase composition of materials is formed during the sintering process. The basis of the sintered composite is the ferrite α-Fe phase, which is a metallic ironchromium matrix, with γ-Fe, complex iron-chromium carbide (Fe,Cr)7C3, and carboboride phases in small amounts: borocementite – Fe3(B0.7,C0.3) with a rhombohedral lattice and carboboride Fe23(C,B)6 with a cubic lattice and a number of carbides (Cr7C3, Cr3C2). The research established the non-monotonic nature of the effect of the TiB2 additive content on the lattice parameters of the ferrite α-Fe and austenitic γ-Fe phases, as well as on the change in the intensity of the 111 line of the austenitic phase. According to the phase composition data and studies of the fine structure (substructure) of the sintered samples of the Fe-FKh800-TiB2 system materials, it can be noted that the components of the TiB2 alloying additive take an active part in the formation of the phase composition, as well as in the process of alloying the matrix phase, which is reflected in the numerical values of the substructure parameters.

Keywords

References

 1. Y. M. Fedorchenko, Y. N. Frantsevych, Y. D. Radomyselskyi, Spravochnyk: Poroshkovaia metallurhyia. Materyalы, tekhnolohyia, svoistva, oblasty prymenenyia [Handbook: Powder metallurgy. Materials, technology, properties, applications] (Kyiv: 1985).
 2. H.Y. Liu, F.B. Yu, Q.S. Meng, S.P. Chen, H. Wang, Sci Technol Weld Joi., 17, №5: 419 (2012). DOI:10.1016/S1006- 706X(16)30045-0
 3. M. Koines, J.Pirso, J. Kubarsepp, M. Viljus, R. Traksmaa, Mater Eng., 65, №2: 138 (2016). DOI:10.3176/proc.2016.2.09
 4. A.A. Artemev, H.N. Sokolov, V.Y. Lysak, Vlyianye mykrochastyts dyboryda tytana y nanochastyts karbonytryda tytana na strukturu y svoistva naplavlennoho metalla [The influence of titanium diboride microparticles and titanium carbonitride nanoparticles on the structure and properties of the deposited metal] (Metallovedenie i termycheskaia obrabotka metallov №12(678), 2016) (іn Russian).
 5. Y.S. Kofman, T.V. Ehorshyna, H.V. Laskova, Renthenohraficheskyi analiz borotsementita [X-ray analysis of boron cementite] (Metallovedenie i termycheskaia obrabotka metallov №16, 1969) (іn Russian).
 6. Yu.V. Turov, B.M. Khusyd, L.H. Voroshnyn, B.B. Khyna, Y.L. Kozlovskyi, Powder Metall.,6:25 (1991) (in Ukrainian).
 7. A. B. Lysenko, V. N. Kozyna, Y.S. Myroshnychenko, H. V. Borysova, Osobennosty obrazovanyia strukturы v staliakh, podverhnutыkh lazernomu poverkhnostnomu lehyrovanyiu [Features of structure formation in steels subjected to laser surface alloying] (Metallovedenie i termycheskaia obrabotka metallov №12, 1995) (іn Russian).
 8. Bagliuk H.A., Mamonova A.A, Khomenko A.Y. Noveishie Tekhnol., 32, No. 7: 927 (2010) (in Ukrainian).
 9. Maslyuk V.A., Sytnyk Y.A., Pidoprigora M.I., Yakovenko R.V. Powder Metall Met C., 54, No. 5-6: 292 (2015) (in Ukrainian).
 10. ISO 4498:2010. Sintered metal materials, excluding hardmetals Determination of apparent hardness and microhardness. Ed. 2014-12-30. ISO, 2014.
 11. ISO 3327:2009. Hardmetals—Determination of t transverse rupture strength. Ed. 2009-05-15. ISO, 2009.
 12. Kryvohlaz M.A. Dyfraktsyia renthenovskykh luchei y neitronov v neydealnыkh krystallakh. [Diffraction of X-rays and neutrons in nonideal crystals] (Pittsburgh, Kyev: Nauk. Dumka, 1983), p. 408 (in Ukrainian).
 13. Umanskyi Ya.S., Skakov Yu.A., Yvanov A.N., Rastorhuev L.N. Krystallohrafyia, renthenohrafyia y эlektronnaia mykroskopyia. [Crystallography, radiography and electron microscopy] (Pittsburgh, M.: Metallurhyia, 1982), p. 632 (іn Russian).
 14. Horelyk S.S.‚ Skakov Yu.A.; Rastorhuev L.N. Renthenohrafycheskyi y эlektronnooptycheskyi analyz. [X-ray and electron-optical analysis] (Pittsburgh, M.: MySYS, 2002), p. 360 (іn Russian).
 15. Husev A.Y. Effektty nanokrystallycheskoho sostoianyia v kompaktnykh metallakh y soedynenyiakh [Effects of the nanocrystalline state in compact metals and compounds] (Uspekhy fyzycheskykh nauk, Vol.168(№1), 1991), p.55-83 (іn Russian).
 16. Kyryliuk Y. S., Maslyuk V.A., Mamonova A.A., Gripachevsky O.M. Powder Metall Met C., 59, No. 9-10: 585 (2021) (in Ukrainian).

Article full text

Download PDF