MATERIALS

Peculiarities of the interaction of a highly carbonized ferrochrome with iron during sintering of 65% Fe-35% FH800 composite

  • 1 Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NAS of Ukraine, Kyiv,Ukraine
  • 2 G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, Kyiv

Abstract

The influence of temperature of sintering on structure formation, phase composition, microhardness of components of powder composite 65 % wt. Fe – 35 % wt. FH800 were investigated. It has been established that the increase in the temperature of sintering from 1050 ºС to 1250 ºС leads to some increase in volumetric shrinkage, density and decrease in porosity of samples of material which was made from coarse-grained source powders of industrial production components. It was found that the sintering of green compacts in the range of 1000-1300 ºС causes significant changes in the chemical and phase composition of the carbide component of the composite, which are described by a series of phase transformations: M7C3 → M3C (1000-1150 ºС) → M7C3 (1200 ºС) → M3C (1250-1300 ºС)

Keywords

References

  1. Masliuk, V.A., Bondar A.A., Kuras V.B. (2013). Struktura ta vlastyvosti poroshkovykh materialiv kompozytsii zalizovysokovuhletsevyj ferokhrom [Structure and properties of powder materials of the composition of iron-high-carbon ferrochrome]. Poroshkovaia metallurhyia – Powder metallurgy, №5/6, 66-74.
  2. Masliuk V.A., Karaimchuk E.S., Podopryhora M.I. (2018). Struktura, fyzyko-mekhanycheskye y trybotekhnycheskye svojstva poroshkovykh materyalov zhelezo-vysokouhlerodystyj ferrohrom, lehyrovannykh dobavkamy Ni3B [Structure, physico-mechanical and tribological properties of powder materials iron-high carbon ferrochrome alloyed with Ni3B additives]. Poroshkovaia metallurhyia – Powder metallurgy, №3/4, 62-70.
  3. Verkhovliuk A.M. (2014). Vzaymodejstvye zhydkykh y tverdykh faz v metallurhycheskykh protsessakh [The interaction of liquid and solid phases in metallurgical processes]. Kyiv: Naukova dumka.
  4. Dorofeev Yu.H., Marynenko L.H., Ustymenko V.Y. (1986). Konstruktsyonnye poroshkovye materyaly y yzdelyia [Structural powder materials and products]. Moscow: Metallurhyia.
  5. Radomysel'skyj Y.D., Serdiuk H.H., Scherban N.Y. (1985). Konstruktsyonnye poroshkovye materyaly [Construction powder materials]. Kyiv: Tekhnyka.
  6. Masliuk V.A, Karaimchuk E.S., Bondar A.A. (2018). Tendentsii stvorennia i dodatkovoho lehuvannia znosostijkykh materialiv na osnovi systemy Fe-Cr-C [Trends in the creation and additional doping of wear-resistant materials based on the Fe-Cr-C system]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv - Metallurgy and metal processing, 2, 45-55.
  7. Masliuk V.A., Sytnymk Ya.A., Pidopryhora M.I. (2015). Vplyv dobavok khromystykh stalej i borydu nikeliu na strukturu ta vlastyvosti poroshkovykh kompozytsijnykh materialiv zalizovysokovuhletsevyj ferokhrom [Influence of additives of chromium steels and nickel boride on the structure and properties of powder composite materials, iron-high-carbon ferrochrome]. Poroshkovaia metallurhyia – Powder metallurgy, №5/6, 52-59.

Article full text

Download PDF