МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ЗА ТРАКТОРИ И САМОХОДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

  • 1 ПГЗ, гр. Кнежа, България
  • 2 Институт по почвозноние, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров”, София, България

Abstract

Разгледани са предвидените в законовата уредба критерии за оценка на оферти по Закона за обществените поръчки и са анализирани предимствата и нодостатъците им при провеждане на процедури за закупуване на трактори и самоходна земеделска техника. Разработена е методика за комплексна оценка на офертите по критерия – икономически най-изгодна оферта, базирана на обективни технически и икономически критерии. Така определената комплексна оценка позволява в максимална степен да се отчете влиянието на всеки компонент в нея при запазване на предварително определената му тежест.

Keywords

Article full text

Download PDF