State of nuclear weapon in the world today

 • 1 National Military University „Vasil Levski“, Veliko Tarnovo, Bulgaria,
 • 2 National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

Abstract

The problems of nuclear weapons in the contemporary international situation have been examined. The countries that own a nuclear weapon and those who have or are ready to produce and own it are presented.

Keywords

References

 1. Гърдев Е., Н. И. Пъдарев. Реални заплахи от ядрено оръжие за мирното население , Сборник доклади от научна конференция на НВУ “В. Левски” „Радиационната безопасност в съвременния свят“, В. Т. 2017.
 2. Димитров Б. Методи за наблюдение и регистриране на йонизиращи лъчения, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 10.2017 г. НВУ „Васил Левски” – гр. В. Търново том 4, стр.140 -147 ;
 3. Димитров Б. Развитие на системите за разузнаване, ранно предупреждение, мониторинг, специална и санитарна обработка, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 10.2018 г. НВУ „Васил Левски” – гр. В. Търново, том 5, стр.226 -231 ;
 4. Димитров Б. Специална подготовка за ядрена, химическа и биологическа защита – Монография – ISBN 978-954-753-286- 1, 77 стр.;
 5. Лилянова С., Н. Пъдарев , Радиационни инциденти с радиоактивни отпадъци Сборник доклади от научна конференция на НВУ “В. Левски”, Том 4, В. Т. . 2018;
 6. Рабохчийска, М. Механизми за контрол по многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. – В: Белова, Г. и др. (ред). Право, управление и медии през XXI век. Том 1. [Юбилеен сборник от международната научна конференция по случай 20-год. на Правно-историческия факултет на ЮЗУ, Благоевград, 16-17 май 2012 г.]. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2012, 369-378;
 7. Dolchinkov N. Radiation safety of Bulgaria in the contemporary international situation, Security and defence Quarterly No 4(13)2016,War Studies University, Warsaw, Poland, стр 3-14;
 8. Dolchinkov N. History and development of nuclear weapons, International scientific journal: Security@future 1/2018, june 2018, ISSN 2535-0668 Стр. 32-35;
 9. Dolchinkov N. Nuclear weapons in Russia, International scientific journal: Security@future 3/2018, ISSN 2535-0668 стр . 123-126;
 10. Dolchinkov N. Nuclear weapons in NATO, International scientific journal: Science. Business. Society 4/2018, ISSN 2367- 8380 стр. 181-184;
 11. www.extremecentrepoint.com/archives/5800
 12. https://www.vesti.bg/sviat/
 13. https://bg.wikipedia.org/wiki/
 14. www.exportcontrol.bg/docs/DNIAO

Article full text

Download PDF