State of recycling of waste in Bulgaria

  • 1 National Military University „Vasil Levski“, Veliko Tarnovo, Bulgaria
  • 2 National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

Abstract

The state of collection, storage and processing of some main waste in Bulgaria is under consideration. In accordance with the legislation in force in Bulgaria and the EU, separate collection of waste is increasingly necessary. Some examples of different types of waste show what the actual condition is and show good examples of work in this area.

Keywords

References

  1. Долчинков Н. Т. Оптимизиране на системите за мониторинг и оповестяване на населението при радиоактивно замърсяване на околната среда, дисертация за придобиване на ОНС доктор, НВУ «Васил Левски» Велико Търново, 2017.
  2. Иванова, Г., Екологични проблеми свързани с излезлите от употреба и предназначени за рециклиране батерии, Сборник доклади от Годишна университетска конференция на НВУ "В. Левски"- гр.В.Търново 3-4 юли 2014г, ISBN 1314-1937, том 9, стр.170 – 175, 2014.;
  3. Иванова, Г., Влияние на работоспособността на източника на захранване върху жизнения цикъл на отбранителен продукт, Международна научно-практическа конференция в Икономически университет – Варна, по повод 10 години от създаването на специалност „Логистика” 19.10. – 20.10.2017г., Сборник доклади „Съвременна логистика – бизнес и образование”, Издателство «Наука и иконамика» ИУ-Варна, ISBN 978-954-21-0945-7, стр. 239-250, 2017г;
  4. http://crest-group.com/bg/index.html
  5. http://www.ecorec.info/bg/electronic-scrap
  6. https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/25/2387241_avtomobilni_gumi_shte_se_reciklirat_v_zavod_v_stara
  7. https://www.ecomax.bg/рециклиране-на-отпадъчни-кабели_екомакс_дейности
  8. http://www.rovotel.com/дейности/батерии-и-акумулатори

Article full text

Download PDF