Formation of an enterprise`s system of investment activity monitoring

  • 1 Zaporizkyi National University, Ukraine

Abstract

It has been proposed to the main stages of controlling based on its business investment principles. The main features of certain types of business investment controlling have been given. An example of a priorities system of an enterprise net investment returns` controlled indicator has been formed. It has been proposed the key stages of the monitoring system` building regarding investment activity controlled indices`. Business investment activity monitoring system has been worked out.

Keywords

References

  1. Antypenko, Ye. Yu., Vorontsova, O. V. (2013) Proektno–oriientovana orhanizatsiina struktura upravlinnia lantsiuhamy postavok yak metod pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Project-oriented organisational structure of supply chain management as a way to increase competitiveness of an enterprise]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. – Scientific Bulletin of Chernihiv State Institute of Economy and Management. No. 2 (18). pp. 109–113 [in Ukrainian].
  2. But, S.Yu. (2012).Upravlinnia proektamy innovatsiinoho rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Management of innovation development projects in trade companies]. Biznes Inform – Businessinform. No. 11. pp. 175–178 [in Ukrainian].
  3. Vovk, M.V., Franchuk, I.B. (2015). Orhanizatsiino– ekonomichnyi mekhanizm formuvannia ta zabezpechennia investytsiinoi pryvablyvosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The organisational and economic mechanism of formation and support of an agriculture company’s investment attractiveness]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”. No. 2(4). Ch.2. pp. 62–66 [in Ukrainian].
  4. Hlibchuk, V.M. (2008).Vdoskonalennia metodyky otsinky efektyvnosti investytsii v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Improvement of assessement method of innovation efficiency under condition of uncertainty and risk]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of Lviv National Polytechnical University. No. 624. pp. 175–183 [in Ukrainian].
  5. Melnyk, T.M. (2015). Oblikovo–analitychne zabezpechennia upravlinnia investytsiinymy proektamy na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli: avtoref. diss. [Accounting and analytical support of investment project management in retail companies: abstr. diss.]. Lviv: Lvivska Komertsiina Akademiia. 21 p. [in Ukrainian].
  6. Shveda N. M., Yuryk N. Ye. (2015). Systema upravlinnia proektamy v Ukraini [The system of project management in Ukraine.]. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii : IV Mizhnar. nauk.–tekhn. konf. molodykh uchenykh ta studentiv – Topical tasks of modern technologies: Proc. of the 4th Intern. scientific and technical conf. of young scholars and students. Ternopil: TNTU, Vol. 2. pp. 246–247 [in Ukrainian].
  7. Tatarchenko, O. M. (2015). Innovatsiini proekty yak skladova systemy upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Innovation projects as a constituent of the system of enterprise’s development management]. Ekonomika ta pravo. – Economics and Law. No. 3(42). pp. 142–146 [in Ukrainian].

Article full text

Download PDF