MATERIALS

The concept of energetic and technological compliance of components in materials science of fluorine composites

 • 1 Molder Ltd – Grodno, Belarus
 • 2 Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Belarus

Abstract

The structural and technological aspects of the polytetrafluoroethylene-matrix composites formation are shown. It is shown that due to the existence of inert components in the process of interfacial interaction with the degree of filling in the traditional technological paradigm implemented structural paradox manifests itself in proportion to the reduction of the parameter of tensile strength with increasing degree of filling. According to the concept of energy and technological compliance of components the technological principles to eliminate the negative impact of the structural paradox fluorine composites are proposed.

Keywords

References

 1. Okhlopkova A.A. Modifikatsiia polimerov ul'tradispersnymi soedineniiami [Modification of polymers with ultrafine compounds]. Yakutsk, SB RAS Publishing House, 2003. – 224 p. (in Russian).
 2. Mashkov Yu.K., Ovchar Z.N., Baybaratskaya M.Yu., Mamaev O.A. Polimernye kompozitsionnye materialy v tribotekhnike [Polymer composite materials in tribotechnics]. Moscow, Nedra, 2004. – 262 p. (in Russian).
 3. Sirenko G.A. Antifriktsionnye karboplastiki [Antifriction carboplastics]. Kiev, Technics, 1985. – 195 p. (in Russian).
 4. Avdeychik S.V., Zakharov Yu.N., Ishchenko M.V., Ovchinnikov Ye.V., Shcherba Yu.V., Struk A.V. Ftorsoderzhashchie ingibitory iznashivaniia metallopolimernykh sistem [Fluorine-containing wear inhibitors for metal-polymer systems]. Minsk, Technology, 2011. – 270 p. (in Russian).
 5. Shelestova V.A. Konstruktsionnye materialy tribotekhnicheskogo naznacheniia na osnove modifitsirovan-nykh uglevolokon i politetraftoretile na: avtoref . dis. … kand. te khn. nauk [Structural materials for tribotechnical purposes based on modified carbon fibers and polytetrafluoroethylene]. Gomel, IMMS NAS of Belarus, 2002. – 22 p. (in Russian).
 6. Pugachev A.K., Roslyakov O.A. Pererabotka ftoroplastov v izdeliia: tekhnologiia i oborudovanie [Processing of fluoroplastics into products: technology and equipment]. Leningrad, Chemistry, 1987. – 168 p. (in Russian).
 7. Avdeychik S.V., Liopo V.A., Ryskulov A.A., Struk V.A. Vvedenie v fiziku nanokompozitsionnykh mashinostroitel'nykh materialov [Introduction to the physics of nanocomposite construction materials]. Grodno, GGAU, 2009. – 439 p. (in Russian).
 8. Okhlopkova A.A., Vinogradov A.V., Pinchuk L.S. Plastiki, napolnennye ul'tradispersnymi neorganicheskimi soedineniiami [Plastics filled with ultrafine inorganic compounds]. Gomel, IMMS NAS of Belarus, 1999. – 164 p. (in Russian).
 9. Avdeychik S.V., Voropayev V.V., Skaskevich A.A., Struk V.A. Mashinostroitel'nye ftorkompozity: struktura, tekhnologiia, primenenie [Engineering fluorine composites: structure, technology, application]. Grodno, GrSU, 2012. – 319 p. (in Russian).

Article full text

Download PDF