SOCIETY

Christian monuments as a resource in cultural heritage and tourism education. Results from a research project

  • 1 University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria

Abstract

The paper aims to present the results of field research conducted in different regions and municipalities in Bulgaria and related to the formation of local policies supporting the preservation and promotion of Orthodox Christian monuments. The main emphasis in the exposition is placed on examples of good practices for socialization of the Christian heritage with the active participation of the loca l population, as well as good practices from cross-border projects. The methods and approaches for integration of the results achieved by the field research in the education in cultural heritage and tourism have been presented. The relevance of the topic is determined by the insufficient knowledge of the local traditions and good practices for preservation, construction and promotion of the Christian monuments in Bulgaria, as part of the national cultural heritage. Methodology: A descriptive qualitative method was used in this research. We have also used combined methods for analysis and synthesis. The paper is part of the activities of the research project “Creating a model for Saveguarding, Socialization and Promotion of Christian Monuments in Bulgaria”- ДН 15/4 of 11.12.2017, with the financial support of the Bulgarian Science Fund with the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

Keywords

References

  1. Николова, M. Добри практики за опазване и съхраняване на културното религиозно наследство в община Смолян. –В: Седми международен семинар „Интелектуалната собственост и дигиталните хора”. Сборник с доклади. София, 2019.
  2. Караиванова, В. Теренни изследвания на малки населени места – село Павелско. –Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, Том XIV, София, 2019. с. 665-667.
  3. Николова, М. Съвременното състояние на православните християнски паметници на територията на община Варна. –В: Съвременни измерения на Европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания, Виена, Австрия 26-31 май 2019, Т. 7, София, 2019, ISSN: 2367-7988.
  4. Николова, М. Ролята на бизнеса за опазването на културното наследство на граз Златоград. –В: Културно наследство и съвременни информационни технологии. Сборник от национална научна конференция, София, 9 април 2020. -240-245. ISBN 978-619-185-402-8
  5. Василева, С. Опазването на обекти на религиозното наследство като част от политиките за културно сътрудничество между Республика България и Република Турция. –Научни трудове на Съюз на учените в Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том V, ISSN- 1311-9400 (Print) ISSN-2534-9368 (On-line), Пловдив, 2019, с. 99-103.

Article full text

Download PDF